Publikace

NESEHNUTÍ se tématu sexistické reklamy věnovalo více než deset let. Nejdůležitějším výsledkem naší práce je společenská změna, kdy se sexismus nejen v reklamě stal méně přijatelným, lidé si ho všímají a mají sami snahu o kultivaci reklamy i veřejného prostoru. Vydali jsme za tu dobu deset publikací o sexistické reklamě.

Kniha Sexistická reklama je shrnutím deseti let naší práce.

Stream z konference Regulace sexistické reklamy v 21. století

Záznam ze streamu z 15. 9. 2020 s editorkami publikace Sexistická reklama Petrou Havlíkovou z NESEHNUTÍ a Janou Kvasnicovou z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Poslechněte si rozhovory s autorkami a autory textů v této publikaci

Právnička Alena Jašková: Regulace reklamy ve vztahu k judikatuře nejvyšších soudů s důrazem na prvky diskriminace

Právnička Pavla Špondrová: Dobré mravy, lidská důstojnost, obtěžování a sexistická reklama

Socioložka Radka Hanzlová (CVVM: Vnímání sexistické reklamy českou veřejností

Asistent soudkyně Nejvyššího správního soudu Martin Šaroch: Metodická informace k rozeznávání sexismu v reklamě z procesního pohledu

Vedoucí katedry obchodního práva Právnické fakulty MU Josef Kotásek: Sexistická reklama jako nekalá soutěž?

Vedoucí odboru rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv Veronika Bazalová: Srovnání rozhodovací praxe Rady pro reklamu jako samoregulačního orgánu a krajských živnostenských úřadů

Fighting Sexism

Publikace Fighting sexism shrnuje 10 let aktivismu za nesexistickou reklamu a vznikla se snahou shrnout práci NESEHNUTÍ na tématu sexismu ve veřejném prostoru.

Během deseti let jsme vyzkoušely různé způsoby, jak v České republice množství sexistických reklam snížit, a tato publikace má tak mimo jiné ukázat, jaké cesty a strategie jsme volily. Kde se nám dařilo více a kde méně a co je díky naší zkušenosti podle nás nejúčinnější. Publikace tak může sloužit těm, kteří by se bojem proti sexismu, nejenom v českých reklamách, chtěli dále zabývat.

Sexismus má dopad

Série upozorňující na sexismus ve veřejném prostoru.

Anticena Sexistické prasátečko po deset let upozorňovala na neetické reklamy, které různými způsoby diskriminují ženy a/nebo muže. V roce 2018 už podle organizátorek naplnila svůj hlavní účel, kterým bylo rozvířit v Česku debatu o sexismu. Lidé si začali všímat sexismu v reklamě i kolem sebe a proto měly pocit, že je čas posunout se dál.

Web Prasátečko.cz však zůstává. Najdete zde články popisující různé typy sexismu, rady, co můžete udělat pro etičtější reklamu a také všechny publikace, které NESEHNUTÍ k tématu sexismu vydalo.

NESEHNUTÍ se otázkami rovnosti žen a mužů bude zabývat i nadále, zejména ve svých výukových programech pro mladé lidi.

Kultura sexuálního násilí

Nesehnutí přispělo do publikace Bez súhlasu.txt, která vychází ve spolupráci Kapitálu, APARTu a Display.cz textem “Přeřízneme cokoliv: Jak sexistické reklamy přispívají ke kultuře sexuálního násilí”. Zde najdete všechny reklamy a další ilustrující obrázky, na kterých ukazujeme, jak souvisí kultura sexuálního násilí se sexismem v reklamě. číst dále…

Sexismus v reklamě

Teď je to na vás…

Nominace 2018

Výsledky hlasování

Prasátečko prasáteček

1. místo
2. místo
3. místo

Hlasování veřejnosti

1. místo
2. místo
3. místo

Hlasování odborné poroty

1. místo
2. místo
3. místo


Slavnostní vyhlášení posledního ročníku Sexistického prasátečka

Tati, není té paní v reklamě na pračku zima?