Nominujte reklamu, která vás trápí

Zadejte odkaz na internetu, nebo nahrajte soubor (fotka, video, nahrávka). Nominováním reklamy dáváte Nesehnutí souhlas fotografii/video používat pro účely kampaně Proti sexismu v ulicích.

Odkaz na internetu:

Soubor s fotkou, videem, nahrávkou atp.

Kdy jste reklamu viděli nebo slyšeli?

Kde jste reklamu viděli nebo slyšeli?

U venkovní reklamy uveďte ulici a město, u Internetové — název webu/adresu, u rozhlasové — název stanice, u tištěné — název tiskoviny…

Váš komentář

Vaše jméno

Vaše příjmení

Váš e-mail